Rešavanje sporova

Rešavanje sporova

Uprkos pravilnom upravljanju rizicima i poslovanju, a u skladu sa važećim propisima, sudski i/ili arbitražni postupci ponekad su nezaobilazni načini rešavanja sporova između privrednih subjekata. U ovakvim slučajevima, naš advokatski tim je kvalifikovan da pruži punu pravnu podršku u svim fazama ovakvih postupaka, sa jedinim ciljem da ishoduje brzo i uspešno rešenje spora u korist…

Read More

Medicinsko pravo

Medicinsko pravo

Zdravstvo je oduvek bila prioritetna tema i oblast od posebnog ekonomskog interesa i značaja u svakom modernom društvu. Pravna podrška u ovoj oblasti, koja se izuzetno brzo razvija, postala je neophodna kako organizacijama koje se bave kliničkim istraživanjima tako i medicinskim ustanovama  i pojedincima. Kancelarija pruža punu pravnu podršku u oblastima komercijalnog i regulatornog aspekta…

Read More

Zaštita podataka o ličnosti

Zaštita podataka o ličnosti

Bez obzira sto poslovanje u današnjem društvu teži bržem protoku informacija i podataka, ovaj fenomen je neraskidivo povezan sa visokim rizicima. Zloupotreba ili nepravilno korišćenje ličnih podataka može voditi ne samo do visokih novčanih kazni ili zabrana već i do krivične odgovornosti. Kancelarija pruža punu pravnu podršku povodom regulatornih pitanja i pitanja pravne usklađenosti u…

Read More

Energetika

Energetika

Kancelarija pruža punu pravnu podršku klijentima koji posluju u oblasti električne, naftne i gasne industrije. Naši advokati imaju iskustvo u pružanju usluga iz oblasti skladištenja, distribucije, prenosa i trgovine energentima (na veliko i malo). Kancelarija je razvila multi-disciplinarni pristup u pružanju pravnih saveta iz oblasti nepokretnosti, poreza, privrednog prava, finansiranja a sve u vezi sa…

Read More

Privredni i visokotehnološki kriminal

Privredni i visokotehnološki kriminal

Neželjena ali sasvim moguća pitanja koja se odnose na savremene poslovne aktivnosti su ona koja se tiču privrednog i/ili visoko tehnološkog kriminala. Naša posao primarno podrazumeva proaktivnu pravnu podršku klijentima i odgovornim licima radi vršenja poslovanja u skladu sa pozitivno pravnim propisima, uključujući i identifikovanje i otklanjanje potencijalnih rizika, a sve u cilju izbegavanja krivične…

Read More

Radno pravo

Radno pravo

Pravilan odnos prema radnopravnim aspektima poslovanja oduvek je predstavljao neodvojivi deo uspešnog poslovanja. Stoga, pravna podrška u ovoj oblasti nije neophodna samo radi bolje usklađenosti poslovanja sa radno pravnom regulativom već i radi sveukupnog efikasnog i uspešnog poslovanja. Kancelarija pruža širok spektar pravnih usluga sa posebnim fokusom na pravnu podršku poslodavcima. Ova podrška  podrazumeva ne…

Read More

Zaštita konkurencije na tržištu

Zaštita konkurencije na tržištu

Fenomen zaštite konkurencije je neraskidivo povezan sa samim tržištem. Stoga, legalnost poslovnog ponašanja na tržištu, u smislu usklađenosti sa propisima koji regulišu oblast zaštite konkurencije na tržištu, je od najvećeg poslovnog značaja. Posledično, adekvatna pravna podrška u ovoj osetljivoj oblasti je neophodna za sve učesnike na tržištu. U oblasti zaštite konkurencije, Kancelarija pruža punu pravnu…

Read More

Intelektualna Svojina

Intelektualna Svojina

Intelektualna svojina je postala jedna od najvažnijih poslovnih vrednosti u modernom poslovanju. Rastući značaj i vrednost intelektualne svojine, nameće potrebu za adekvatnom i efikasnom pravnom zaštitom imalaca intelektualne svojine. Naše pravne usluge iz ove oblasti prava su prevashodno orjentisane na savetodavne usluge povodom zaštite žiga, kao i zaštitu dvodimenzionalnog odnosno trodimenzionalnog spoljašnjeg izgleda celog proizvoda…

Read More

Privredno i kompanijsko pravo

Privredno i kompanijsko pravo

Savremeno poslovno okruženje u isto vreme donosi nove mogućnosti privrednim subjektima, ali ih i stavlja pred brojne izazove koji u sebi sadrže određeno sporno pravno pitanje. U takvom poslovnom okruženju, pravilno pravno savetovanje je od suštinskog značaja. Privredno i kompanijsko  pravo predstavljaju osnovnu oblast našeg rada. Kancelarija pruža usluge pravnog savetovanja multinacionalnim, internacionalnim i domaćim…

Read More