Pravilan odnos prema radnopravnim aspektima poslovanja oduvek je predstavljao neodvojivi deo uspešnog poslovanja. Stoga, pravna podrška u ovoj oblasti nije neophodna samo radi bolje usklađenosti poslovanja sa radno pravnom regulativom već i radi sveukupnog efikasnog i uspešnog poslovanja.

Kancelarija pruža širok spektar pravnih usluga sa posebnim fokusom na pravnu podršku poslodavcima. Ova podrška  podrazumeva ne samo  izradu pojedinačnih akata poput ugovora o radu, ugovora o delu, i izradu odgovarajućih odluka povodom prava i obaveza zaposlenih, već i izradu opštih akata poput kolektivnog ugovora kod poslodavca, različitih pravilnika kojim se regulišu radno pravni odnosi u društvu i sa njima povezana pitanja.

Kancelarija zastupa klijente pred inspekcijom rada i sudovima u sporovima iz radnih odnosa.