Optimizacija, a ne utaja poreza

Optimizacija, a ne utaja poreza

Poresko pravo

Porezi su uvek osetljivo pitanje za sve privredne subjekte i građane. Česte izmene propisa, pravne praznine, nejednak odnos između Poreske uprave i poreskih obveznika, nepostojanje odložnog dejstva žalbe protiv rešenja kojim se utvrđuje porez samo su neki problema sa kojima se poreski obveznici susreću. Svako može organizovati svoje poslovanje tako da mu porezi budu što je moguće niži, a niko nije dužan da izabere ponašanje koje bi se najviše isplatilo Poreskoj upravi. Zato mi savetujemo klijente u pronalaženju optimalnih poreskih rešenja naročito u pogledu poreza na imovinu, poreza na dohodak građana i poreza na dobit pravnih lica. Zastupamo klijente u svim fazama poreskog postupka, od poreske kontrole, preko žalbenog postupka do postupka pred Upravnim sudom. Pripremamo odbranu u postupcima koji se vode povodom poreskih prekršaja i poreskih krivičnih dela.