ZA NAS JE UVEK LIČNO!

ZA NAS JE UVEK LIČNO

Zaštita podataka o ličnosti

Pružamo punu pravnu podršku domaćim i inostranim klijentima sa ciljem usklađivanja poslovanja sa nacionalnim zakonodavstvima i EU regulativom iz oblasti zaštite podataka o ličnosti. Savetujemo klijente u vezi svih regulatornih pitanja primenjujući multi-disciplinarni (pravni i tehničko – tehnološki) pristup i suštinsko razumevanje različitih oblasti poslovanja (zdravstvo, farmaceutska industrija i biotehnologije, telekomunikacije, IT, mediji, bankarstvo i finansije) a sve u cilju da procesi prikupljanja i obrade podataka o ličnosti budu u skladu sa relevantnim propisima. Samostalno kao i zajednički sa klijentima radimo na izradi B2B, B2C ugovora između rukovalaca, obrađivača i korisnika podataka, internih opštih i pojedinačnih akata kojima se regulišu pitanja obrade podataka kupaca, zaposlenih lica kao i akata kojima se reguliše transfer podataka SCCs, BRCs. Pružamo usluge ugovornih lica za zaštitu podataka o ličnosti i predstavnika rukovaoca i obrađivača koji nemaju sedište u Republici Srbiji.