VI STVARATE …MI ŠTITIMO

VI STVARATE MI ŠTITIMO

Pravo intelektualne svojine

Vrednost intelektualne svojine uslovljena je adekvatnim upravljanjem i zaštitom. Štitimo imaoce intelektualne svojine prema trećim licima, kao i u odnosu prema zaposlenima. Savetujemo u vezi registracije žiga i industrijskog dizajna, zaštite autorskog i srodnih prava, kao i prenosa imovinskih ovlašćenja. Zastupamo klijente pred sudovima u sporovima za povredu prava intelektualne svojine.