Zakon o fiskalizaciji

Početak oktobra 2021. obeležio je početak prijavljivanja poslovnih jedinica, odnosno prodajnih objekata obveznika fiskalizacije, što je prvi korak ka primeni Zakona o fiskalizaciji. Ovaj zakon zameniće dosadašnji Zakon o fiskalnim kasama. Novi zakon treba da unapredi kontrolu prometa dobara i usluga na malo, bolju naplatu poreza, kao i da olakša Poreskoj upravi praćenje i kontrolu poreskih obveznika.

Bitna novina je da Zakon o fiskalizaciji značajno proširuje krug obveznika fiskalizacije time što obuhvata i preduzetnike koji plaćaju porez na prihode od samostalne delatnosti, u skladu s sa Zakonom o porezu na dohodak građana. Uz to, zakon proširuje i listu elektronskih fiskalnih uređaja, tako da to mogu da budu prenosni računari, tableti ili mobilni telefoni.

Nepoštovanje obaveza iz zakona biće sankcionisano u prekršajnom postupku, novčanim kaznama od 300.000 do 2.000.000 dinara za pravna lica, odnosno do 150.000 dinara za preduzetnike. Osim toga, kao posebnu meru u kontroli, inspektor može izreći mere zabrane vršenja delatnosti od 15 dana do 1 godine, zavisno od toga da li se nepravilnost ponavlja. Puna primena Zakona o fiskalizaciji treba da počne 1. januara 2022, iako postoje najave da će se tranzicioni period produžiti do 30. aprila 2022. radi prilagođavanja na novi sistem